میدان 15 خرداد

مکان: زنجان

طراحی روشنایی نما و کف میدان